Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Grandesa s.r.o.
(ďalej len “VOP”)

Obsah

1. Všeobecné ustanovenia a definície
2. Predmet úpravy
3. Uzatváranie Zmlúv
4. Kúpna cena a platobné podmienky
5. Poštovné a balné
6. Dodacia lehota, spôsob a miesto dodania
7. Dodanie a prevzatie Produktu
8. Odvolanie Objednávky, odstúpenie od Zmluvy
9. Zodpovednosť za vady/reklamácia
10. Ochrana osobných údajov
11. Záverečné ustanovenia

========================
Kontaktné údaje predávajúceho:
Grandesa s.r.o.
Jégého 9, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 642 196
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 81129/B
DIČ: 202 350 3658
Bankový účet spoločnosti: 302 577 7653/0200 (VÚB, a.s.)
Konateľ: Ing. Roman Filipoiu, Ing. Michal Duška a Ing. Branislav Polák
Adresa elektronickej pošty: sluzby.zakaznikom@grandesa.sk.

(ďalej len „Spoločnosť Grandesa“)
========================

 

1. Všeobecné ustanovenia a definície
1.1. Spoločnosť Grandesa prevádzkuje internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.grandesa.sk (ďalej len „www.grandesa.sk“) umožňujúci nakupovanie produktov ponúkaných Spoločnosťou Grandesa na uvedenej stránke (ďalej len „E-Shop“).
1.2. Prostredníctvom E-Shopu má tretia osoba, ktorá prejavila záujem o produkty Spoločnosti Grandesa (ďalej len „Zákazník“), možnosť uzavrieť so Spoločnosťou Grandesa zmluvu, na základe ktorej Spoločnosť Grandesa dodá Zákazníkovi prostredníctvom E-Shopu produkt zhotovený podľa osobitných požiadaviek ,Zákazníka (ďalej len „Zmluva“).
1.3. Produktom sa na účely týchto VOP rozumie pánska košeľa ušitá na mieru podľa parametrov zadaných Zákazníkom, pričom Zákazník si môže v rámci ponúkaných látok a materiálov vytvoriť vlastný ľubovoľný dizajn košele alebo využiť dizajny navrhnuté Spoločnosťou Grandesa (ďalej len „Produkt“). Podrobnejší spôsob vytvorenia dizajnu Produktu je dostupný na www.grandesa.sk v časti Návrhár. Produktom sa na účely VOP rozumie aj darčeková poukážka.
1.4. Pre možnosť objednávania na www.grandesa.sk je nevyhnutné, aby Zákazník vyplnil registračný formulár obsahujúci polia pre vyplnenie údajov o Zákazníkovi vrátane osobných údajov (ďalej len „Registrácia“), pričom úspešný proces Registrácie (údaje nevyhnutné k úspešnému ukončeniu registrácie sú označené hviezdičkou) je zavŕšený pridelením prístupového mena a hesla. Spoločnosť Grandesa upovedomí Zákazníka o úspešnej registrácii osobitnou e-mailovou správou.
1.5. Kúpa Produktu cez E-Shop sa realizuje formou vyplnenia elektronického objednávkového formuláru Zákazníkom (ďalej len „Objednávka“) a jeho doručenia Spoločnosti Grandesa.
   
2. Predmet úpravy
2.1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Spoločnosti Grandesa a Zákazníka pri uzatváraní Zmluvy prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.grandesa.sk.
2.2. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak v samostatnej Zmluve alebo inej dohode, VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou Grandesa a Zákazníkom.
2.3. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu Produktov objednaných prostredníctvom E-Shopu na www.grandesa.sk.
2.4. Registráciou na www.grandesa.sk a vykonaním Objednávky Zákazník potvrdzuje, že plne rozumie a akceptuje podmienky predaja uvedené v týchto VOP.
   
3. Uzatváranie Zmlúv
3.1. K uzatvoreniu Zmluvy dochádza na základe návrhu na uzavretie Zmluvy, ktorým je záväzná Objednávka Zákazníka a písomného prijatia Objednávky zo strany Spoločnosti Grandesa.
3.2. Objednávku možno uskutočniť vyplnením objednávkového formulára na www.grandesa.sk, v ktorom Zákazník uvedie svoje osobné údaje, označenie Produktu, miesto dodania, spôsob doručenia, spôsob platby a následne jeho odoslaním cez E-Shop.
3.3. Neoddeliteľnou súčasťou objednávkového formulára je taktiež:
 
3.3.1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Zákazník oboznámil s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a plne s nimi súhlasí,
3.3.2. udelenie súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely Spoločnosti Grandesa.
3.4. Odoslaním Objednávky Spoločnosti Grandesa cez E-Shop prejavuje Zákazník vôľu byť viazaný svojou Objednávkou, kúpiť a prevziať ním vybraný Produkt za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP a za predpokladu jej prijatia Spoločnosťou Grandesa.
3.5. Po doručení Objednávky Spoločnosť Grandesa bezodkladne informuje Zákazníka e-mailovou správou o obdržaní Objednávky Zákazníka a o jej zaradení v systéme Spoločnosti Grandesa, s tým, že čaká na realizáciu platby kúpnej ceny za Produkt. Toto elektronické potvrdenie Objednávky nie je prijatím Objednávky Spoločnosťou Grandesa v zmysle bodu 3.6. VOP a nezakladá vznik Zmluvy.
3.6. Po zaplatení kúpnej ceny (v zmysle bodu 4.4. VOP) v plnej výške Spoločnosti Grandesa, Spoločnosť Grandesa osobitnou e-mailovou správou informuje Zákazníka, že návrh Zákazníka na uzatvorenie Zmluvy prijíma. Objednávka je určená pre Spoločnosť Grandesa na prijatie v lehote 3 pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny v zmysle bodu 4.4. VOP. Mlčanie alebo nečinnosť Spoločnosti Grandesa neznamenajú prijatie návrhu.
3.7. Zmluva je uzatvorená v okamihu, keď prijatie návrhu na uzatvorenie Zmluvy nadobudne účinnosť, t.z. okamihom doručenia prijatia návrhu Zákazníkovi.
3.8. Predmetom uzatvorenej Zmluvy je záväzok Spoločnosti Grandesa dodať Zákazníkovi ním objednaný Produkt do určeného miesta dodania a záväzok Zákazníka Produkt v dohodnutom čase a mieste prevziať a zaplatiť zaňho dohodnutú kúpnu cenu.
3.9. Akákoľvek zmena Objednávky po uzavretí Zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode medzi Spoločnosťou Grandesa a Zákazníkom. Návrh na zmenu obsahu Zmluvy nie je Spoločnosť Grandesa povinná prijať.
   
4. Kúpna cena a platobné podmienky
4.1. Kúpna cena je stanovená v mene Euro a je uvedená bez DPH, nakoľko Predávajúci nie je platcom DPH. Ak sa Spoločnosť Grandesa stane placom DPH, ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.
4.2. Všetky akcie uvedené na www.grandesa.sk platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Produkte nie je uvedené inak.
4.3. Po uzavretí Zmluvy sa Zákazník zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu Spoločnosti Grandesa, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je Zákazník oprávnený vybrať si pri objednávaní Produktu:
 
4.3.1. platba na účet Spoločnosti Grandesa platobnou kartou,
4.3.2. platba na účet Spoločnosti Grandesa prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. PayPal, Tatra Pay, Sporo Pay, VÚB e – platby),
4.3.3. platba bankovým prevodom z účtu Zákazníka na účet Spoločnosti Grandesa.
4.4. Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie realizácia platby cez www.grandesa.sk alebo pripísanie peňažných prostriedkov na účet Spoločnosti Grandesa v prípade platby na účet Spoločnosti Grandesa.
4.5. Spoločnosť Grandesa vystaví a doručí faktúru Zákazníkovi v súlade s platnými zákonmi SR. Zákazník zaslaním Objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná elektronicky.
   
5. Poštovné a balné
5.1. Poštovné a balné nie je zahrnuté v kúpnej cene za Produkt. Zákazník je povinný zaplatiť poštovné a balné spolu s kúpnou cenou Produktu tak, ako je to uvedené v potvrdení Objednávky. Poštovné a balné resp. cena dopravy je konečná, vrátane DPH.
5.2. Poštovné a balné predstavuje čiastku:
 
5.2.1. 4,99 Euro pri dodávke Produktu prostredníctvom kuriérskej prepravnej spoločnosti a
5.2.2. 3,29 Euro pri dodávke Produktu prostredníctvom Slovenskej pošty predstavuje sumu
5.3. Ceny dopravy uvedené v bode 5.2.1. a 5.2.2. sú platné len v rámci Slovenskej republiky. Poštovné a balné pri dodávke Produktu do zahraničia je kalkulované osobitne (bližšie informácie sú dostupné na www.grandesa.sk v časti Dodanie tovaru a poštovné).
   
6. Dodacia lehota, spôsob a miesto dodania
6.1. Pokiaľ nie je v prijatí Objednávky uvedené inak, Spoločnosť Grandesa sa zaväzuje vyexpedovať Produkt Zákazníkovi najneskôr v lehote 5 týždňov od zadania objednávky do výroby. V dodacej lehote nie je zahrnutý čas potrebný na preverenie mier (v prípade, že sa Vami zadané miery budú výrazne vymykať štandardu, budeme Vás kontaktovať s požiadavkou o preverenie konkrétnych mier) a doručenie Produktu do miesta dodania.
6.2. Zákazník je informovaný o odoslaní Produktu osobitnou e-mailovou správou. Status elektronickej Objednávky si Zákazník môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme na www.grandesa.sk.
6.3. Spoločnosť Grandesa zabezpečuje prepravu Produktu do miesta dodania prostredníctvom:
 
6.3.1. kuriérskej služby najneskôr do 1dňa od zaslania Produktu;
6.3.2. Slovenskej pošty najneskôr do 1dňa od zaslania Produktu.
6.4. S rôznymi spôsobmi dodania Produktu, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania Produktu je Zákazníkovi poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.
6.5. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny bankovým prevodom na účet Spoločnosti Grandesa začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet Spoločnosti Grandesa za podmienky, že Zákazník pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k Objednávke Zákazníka.
6.6. Miestom dodania je adresa, ktorú Zákazník uviedol v Objednávke ako miesto dodania a Spoločnosť Grandesa ju ako miesto dodania potvrdila.
   
7. Dodanie a prevzatie Produktu
7.1. Záväzok Spoločnosti Grandesa dodať Produkt je splnený odovzdaním objednaného Produktu Zákazníkovi alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie Produktu je Zákazník povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží.
7.2. Záväzok Spoločnosti Grandesa dodať Produkt sa považuje za splnený aj v prípade, ak Spoločnosť Grandesa bola pripravená odovzdať Produkt Zákazníkovi v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie Produktu a Zákazník si Produkt neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Spoločnosti Grandesa.
7.3. Ak si však Zákazník neprevezme Produkt v dohodnutom mieste a čase a nesplnomocní ani inú osobu na prevzatie Produktu, Spoločnosť Grandesa na vlastné náklady uschová Produkt po dobu 6 mesiacov, s tým, že Zákazníka bude v pravidelných intervaloch prostredníctvom e-mailovej správy notifikovať o možnosti jeho opätovného zaslania Zákazníkovi. Náklady spojené s opätovným doručovaním znáša Zákazník.
   
8. Odvolanie Objednávky, odstúpenie od Zmluvy
8.1. Pokiaľ nebolo Zákazníkovi doručené prijatie Objednávky v zmysle bodu 3.6. VOP (t.z. kým nebola uzavretá Zmluva), môže Zákazník Objednávku odvolať prostredníctvom E-Shopu. V prípade odvolania Objednávky si Spoločnosť Grandesa nebude účtovať žiadne penále ani iné poplatky.
8.2. Zákazník berie na vedomie, že nakoľko ide o predaj Produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka resp. Produktu určeného osobitne pre jedného Zákazníka, Zákazník nie je v zmysle § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
8.3. Spoločnosť Grandesa je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak aj napriek všetkému úsiliu Spoločnosti Grandesa, ktoré možno od nej požadovať, nie je Spoločnosť Grandesa schopná dodať Produkt, najmä z dôvodu, že materiál na výrobu Produktu bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Spoločnosti Grandesa inak ho zaobstarať.
8.4. Odstúpenie Spoločnosti Grandesa od Zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Zákazníkovi, s tým, že pre odstúpenie postačuje jeho doručenie vo forme e-mailovej správy.
8.5. Ak Spoločnosť Grandesa nesplní Zmluvu podľa 8.3. VOP, je povinná o tom bezodkladne informovať Zákazníka a do 15 dní mu vrátiť kúpnu cenu zaplatenú za Produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.
   
9. Zodpovednosť za vady/reklamácia
9.1. Spoločnosť Grandesa zodpovedá za vady, ktoré má Produkt pri jeho prevzatí Zákazníkom a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Produktu v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia Produktu Zákazníkom.
9.2. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním Zákazníka alebo tretej osoby po prevzatí Produktu Zákazníkom, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním alebo nedodržaním pravidiel používania alebo symbolov údržby.
9.3. Podrobnosti o právach Zákazníka vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii Produktu upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP. Definície použité v týchto VOP platia rovnako pre reklamačný poriadok.
   
10. Ochrana osobných údajov
10.1. Odoslanie Objednávky cez E-Shop Spoločnosti Grandesa je podmienené potvrdením súhlasu Zákazníka s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov Zákazníka v zmysle definície uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
10.2. Zákazník prehlasuje, že osobné údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé.
10.3. Zákazník ďalej prehlasuje, že tento súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je Zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Spoločnosti Grandesa sluzby.zakaznikom@grandesa.sk.
10.4. Spoločnosť Grandesa spracúva osobné údaje Zákazníka za účelom uzavretia Zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, a to v rozsahu krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
10.5. Spoločnosť Grandesa využíva tieto osobné údaje najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní Objednávky a doručení objednaného Produktu.
10.6. Spoločnosť Grandesa zodpovedá za to, že Zákazníkom poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).
10.7. V prípade, ak Zákazník pri registrácii alebo objednaní Produktu označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií Spoločnosti Grandesa, bude mu ich Spoločnosť Grandesa zasielať na emailovú adresu, ktorú pri Registrácii alebo objednaní Produktu uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese sluzby.zakaznikom@grandesa.sk.
10.8. V prípade, ak Spoločnosť Grandesa má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť povinné informácie Zákazníkovi a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, Zákazník súhlasí, aby Spoločnosť Grandesa poskytla a doručila také informácie formou e-mailovej alebo sms správy, na ním poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.
   
11. Záverečné ustanovenia
  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1. novembra 2012. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na www.grandesa.sk.
  Právne vzťahy založené Zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Zmluvy (t.j. obsahom Objednávky a prijatia Objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.
  Nad činnosťou Spoločnosti Grandesa je oprávnená vykonávať dohľad Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104,Fax: 02/ 58272 170, Email: ba@soi.sk.
  Proces Registrácie Zákazníka, elektronická Objednávka Produktu a uskutočnenie platby za Produkt ako aj spracovanie osobných údajov Zákazníka sú chránené a zabezpečené prostredníctvom SSL certifikátu, ktorý zabezpečuje, že osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Zákazníka na www.grandesa.sk.
  Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z Kúpnej Zmluvy, týchto VOP alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok Produktov budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.
  V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.