Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok spoločnosti Grandesa s.r.o.

(ďalej len „Reklamačný Poriadok“)

 

Obsah

1. Všeobecné ustanovenia

2. Kontrola pri prevzatí Produktu

3. Zodpovednosť za vady

4. Záručná doba a záručné podmienky

5. Uplatnenie reklamácie

6. Zaslanie Produktu na reklamáciu

7. Prijatie reklamácie

8. Riešenie reklamácie

9. Garancia spokojnosti

10. Záverečné ustanovenia

========================


1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Týmto Reklamačným Poriadkom informuje Spoločnosť Grandesa Zákazníka o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady Produktu zakúpeného Zákazníkom na www.grandesa.sk, vrátene údajov o tom, kde môže Zákazník reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.
1.2. Reklamačný Poriadok tvorí súčasť VOP. Definície použité vo VOP platia rovnako pre Reklamačný Poriadok.
1.3. Zákazník odoslaním elektronickej Objednávky Spoločnosti Grandesa potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným Poriadkom a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania Objednávky Spoločnosti Grandesa sa Reklamačný Poriadok stáva pre Zákazníka záväzným.
1.4. Reklamačný Poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
   
2. Kontrola pri prevzatí Produktu
2.1. Zákazník je pri prevzatí Produktu povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je Produkt zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania Produktu spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
2.2. Ak Zákazník Produkt prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Spoločnosť Grandesa nie je povinná uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
2.3. Zákazník je povinný dodaný Produkt prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
2.4. Ak Zákazník zistí nekompletnosť Produktu alebo akékoľvek poškodenie Produktu spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od prevzatia Produktu, uplatniť u Spoločnosti Grandesa. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
   
3. Zodpovednosť za vady
3.1. Spoločnosť Grandesa zodpovedá za vady, ktoré má Produkt pri prevzatí Zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Produktu v záručnej dobe.
3.2. Spoločnosť Grandesa nezodpovedá za vady Produktu, ak:
 
3.2.1. Zákazník spôsobil vadu Produktu sám alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy;
3.2.2. Zákazník pred prevzatím Produktu o vade Produktu vedel, alebo bol na vadu Spoločnosťou Grandesa výslovne upozornený;
3.2.3. z dôvodu vady Produktu bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
3.2.4. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným použitím;
3.2.5. boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore so symbolmi údržby alebo nešetrným zaobchádzaním s Produktom;
3.2.6. sa Produkt reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si ma Produkt uchovať svoje špecifické vlastnosti. 
   
4. Záručná doba a záručné podmienky
4.1. Zákazníkovi je na Produkt poskytnutá záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia Produktu Zákazníkom.
4.2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Zákazník po skončení opravy bol povinný Produkt prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene vadného Produktu za bezvadný, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Produktu.
4.3. Vady Produktu a nároky z nich vyplývajúce musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
4.4. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami zhotoviteľa na používanie Produktu.
4.5. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním Produktu alebo násilnou manipuláciou.
4.6. Rovnako nebude záruka uznaná ani v prípade mechanického poškodenia Produktu vinou Zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o Produkt, pôsobením cudzích látok (chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou. 
   
5. Uplatnenie reklamácie
5.1. Pokiaľ sa na Produkte vyskytla vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, Zákazník má právo na uplatnenie záručnej reklamácie.
5.2. Zákazník sa za týmto účelom prihlási na svoje užívateľské konto na www.grandesa.sk a v prehlade objednávok („História objednávok“) zvolí pri príslušnej objednávke položku „Reklamovať objednávku“. Následne Zákazník vyplní reklamačný formulár (ďalej len „Reklamačný Formulár“)
5.3. Reklamačný Formulár musí konkretizovať formu, typ a rozsah vád Produktu. Pri popise vád je nevyhnutné zadať aj presný popis úprav mier v centimetroch, pokiaľ sa na košeľu vzťahuje možnosť úpravy.
   
6. Zaslanie Produktu na reklamáciu
6.1. Zákazník je povinný zaslať Produkt na reklamáciu vždy v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy, a to najlepšie ako doporučenú zásielku.
6.2. Reklamovaný Produkt zaslaný formou dobierky nebude zo strany Spoločnosti Grandesa prebraný.
6.3. Produkt určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu: Grandesa s.r.o., Jégého 9, 821 08 Bratislava.
6.4. Náklady na doručenie reklamovaného Produktu do sídla Spoločnosti Grandesa znáša Zákazník.
6.5. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu Produktu počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného Produktu nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody Spoločnosť Grandesa nenesie zodpovednosť.
6.6. K riešeniu reklamácie je Zákazník povinný priložiť k Produktu kompletne vyplnený Reklamačný Formulár.
   
7. Prijatie reklamácie
7.1. Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky: (i.) doručenie reklamovaného Produktu a súčasne (ii.) doručenie vyplneného Reklamačného Formuláru. Spoločnosť Grandesa nevyžaduje k riešeniu reklamácie priloženie dokladu o kúpe resp. faktúru. Dátum začiatku reklamačného konania je zároveň dátumom uplatnenia reklamácie. Pokiaľ Zákazník nepopísal vady produktu dostatočne (napr. nezadal presne miery v centimetroch, o koľko je potrebné Produkt upraviť, ak sa na Produkt vzťahuje táto možnosť), vyzve Spoločnosť Grandesa Zákazníka na doplnenie informácii. Dátum uplatnenia reklamácie je v tomto prípade dátumom doplnenia správného popisu reklamovaných vád.
7.2. Spoločnosť Grandesa určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7.3. O prijatí reklamovaného Produktu, o začatí reklamačného konania ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie bude Zákazník bezodkladne informovaný e-mailovou správou. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Spoločnosť Grandesa je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Zákazníkovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
   
8. Riešenie reklamácie
8.1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Spoločnosť Grandesa je povinná reklamáciu vybaviť ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8.2. Spoločnosť Grandesa je povinná riešiť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
 
8.2.1. odovzdaním opraveného Produktu;
8.2.2. výmenou Produktu;
8.2.3. odôvodneným zamietnutím reklamácie.
8.3. Pri odstrániteľných vadách má Zákazník právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne, včas odstránená alebo, aby bol vadný Produkt vymenený za nový. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Spoločnosť Grandesa.
8.4. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, ak tým Spoločnosti Grandesa nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady.
8.5. Spoločnosť Grandesa je oprávnená vždy vymeniť vadný Produkt za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
8.6. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena vadného Produktu za Produkt bez vád, plynie pre nový Produkt nová záručná doba znova odo dňa prevzatia tohto nového Produktu. O výsledku riešenia reklamácie bude Zákazník pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailovou správou obsahujúcou informáciu o vybavení reklamácie. Zákazníkovi bude súčasne zaslaná aj kópia Reklamačného Formuláru s vyplnenou časťou vybavenie reklamácie .
   
9. Garancia spokojnosti
9.1. V prípade, ak Zákazník pri prvej Objednávke nebude spokojný s mierami Produktu (Produktom sa v tomto prípade myslí výlučne len košeľa zhotovená na mieru Zákazníka, nie košeľa zhotovená podľa štandardných tabuľkových rozmerov), Spoločnosť Grandesa je v záujme zabezpečenia maximálnej spokojnosti Zákazníka ochotná zabezpečiť na vlastné náklady zhotovenie nového Produktu, resp. výmenu vadnej časti Produktu za bezvadnú.
9.2. Za týmto účelom Zákazník taktiež vyplní Reklamačný Formulár, v ktorom uvedie miery, ktoré mu nesedia.
9.3. Nakoľko sa nejedná o vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, zákonné ustanovenia o zodpovednosti za vady (predovšetkým zákonné lehoty) sa v tomto prípade neuplatnia. 
   
10. Záverečné ustanovenia
10.1. Reklamačný Poriadok ako súčasť VOP platí v znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke Spoločnosti Grandesa v deň odoslania elektronickej Objednávky Zákazníkom.
10.2. Spoločnosť Grandesa si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť Reklamačný Poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto Reklamačného Poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.grandesa.sk.

 

Reklamačný Poriadok vstupuje do platnosti od 1. novembra 2012.